Internet, chytré telefony, technika

Křesťanský pohled na využívání techniky

Cíl tohoto článku

Žijeme v době rychlého technického pokroku. Co nám může říct tak stará kniha, jakou je Bible o používání techniky v našem moderním věku? Jaká nebezpečí jsou s nimi spojena? Protože se také setkáváme s podobnými otázkami, rozhodli jsme se s vámi v tomto článku podělit o některé myšlenky.

1 Co se děje v dnešní době?

1.1 Digitální závislost

Žijeme ve věku internetu, mobilních dat a virtuálních zážitků. Nabízí se možnost trávit v těchto světech dlouhé hodiny denně.

• Počítačové hry svým hráčům otevírají dveře do fantastických světů, odměňují je virtuálním úspěchem a jměním. Jejich cílem je člověka uchvátit. V některých hrách dokonce získáváte oprávnění zabíjet nebo si ventilovat svůj hněv a zlost.
• Nevyčerpatelné množství informací na internetu pohlcuje jeho uživatele tím, že si libují v honbě za vědomostmi, a pyšní se tím, co našli skrze vyhledávače. Je lehké překonávat nudu a zabíjet čas objevováním nejnovějších videí, hudby, aplikací, zpráv nebo dokonce konspiračních teorií.
• Internet také poskytuje snadný přístup k pornografii, která vzbuzuje neovladatelné tužby dostat víc a víc. Ta také ničí čisté srdce, potřebné k vytváření a rozvoji přirozených vztahů založených na skutečné lásce. Mysl lidí je tak vedena zaměřit se na sobecké tužby a považovat osoby opačného (nebo dokonce stejného) pohlaví za pouhé objekty jejich ukojení. Může to zničit váš život na věky.1

Mobilní datové sítě učinily toto všechno dostupné na dotek prstu, kdykoliv a kdekoliv.
Vystavení se vlivu těchto věcí kazí náš způsob smýšlení. Je to závážné: můžete v tom zajít tak daleko, že ztratíte všechnu vůli dostat se ze všeho ven!
Ten, kdo upadne do takovéto závislosti, má sklon zanedbávat své povinnosti a vztahy v reálném životě. Vzrůstá nebezpečí, že se stanete neschopnými poradit si s realitou, dáte přednost útěku do vašeho vlastního světa, kde se cítíte jako byste měli věci více pod kontrolou. Odborníci to dnes považují za nový problém v naší společnosti vedle alkoholu, drog a tabáku, problém, který si dokonce může vyžadovat odbornou terapii.

WHO diagnóza s označením „herní choroba“ (gaming disorder) se vztahuje na lidi, kteří tráví hodiny hraním videoher, přičemž tato závislost trvale mění jejich životy. Hráči se přitom nedokážou své vášně vzdát. „Tato závislost narušuje i tělesné funkce,“ upozornil šéf WHO. Uvedl například zrak nebo celkovou kondici.

Pomocí techniky mohou být věci dělány rychleji a nenáročněji. To se však může stát nástrahou pro ctižádostivé. Může vás to pohlit hledáním svého vlastního a nezájmem o to co se děje s ostatními, zatímco nacházíte uspokojení ve své hrdosti, sebedůvěře a soběstačnosti. Neměli bychom ale zapomenout na Toho, kdo nám dal naši tvořivost a vůbec umožnil naši práci. Problém sebestřednosti, který tu existuje už věky, není vyřešen skrze technologii.

1.2 Internetové přátelství

Nicméně, někteří lidé tvrdí, že díky internetu získali více přátel tím, jak se komunikace stává rychlejší, dostupnější a výhodnější. Vzdálenost už není více překážkou díky e‑mailům, chatu, mobilnímu internetu a video- voláním. S webovými stránkami sociálních sítí, jako je např. Facebook, je nový přítel jen na „klik“ daleko.

Internet nám skutečně nabízí možnost poznávat nové lidi. Určitě nám může být k prospěchu, používá-li se správně. Napomáhá nám také udržovat vztahy s těmi, kdo se s námi nemohou setkat kvůli velkým vzdálenostem. Kdo však má zájem o hluboký vztah, bude považovat toto řešení jen za dočasnou a ne zrovna nejideálnější možnost, podobně jako to vyjádřil jeden Ježíšův učedník Jan ve svém listě, v kontextu jeho doby: 

Ačkoliv bych měl ještě mnoho co psát, nemíním to svěřovat papíru a inkoustu; neboť doufám, že se k vám dostanu a budu s vámi mluvit tváří v tvář, aby naše radost byla úplná. (2. Janův list 12)

Přátelství vybudovaná přes sociální sítě často nejsou založena na zájmu o druhého a závazcích, ale na zábavě a vzrušení. Většinou nebývají hluboká. Protože není vždy možné se dozvědět, kdo ve skutečnosti stojí za použivatelským jménem, můžete dokonce předstírat, že jste někým jiným, nebo působit dojmem charakteru, který bývá u druhých přitažlivější a obdivovanější a získat si tak více přátel. Někdo si libuje v hraní zvláštní role, aby tak udělal dojem na anonymní posluchače, což by jinak nebylo možné v reálném životě. Bývá tu mnoho prostoru pro prázdné řeči a nezodpovědná slova. Není divu, že je tu tak těžké dosáhnout vztahů založených na hlubší vzájemné důvěře. Kupodivu se však do tohoto digitálního prostředí můžete zaplést natolik, že je pak těžké soustředit se na něco jiného během čekání na přijetí další zprávy na vašem mobilu nebo počítači.

Dokonce i se zařízeními, která překonávají velké vzdálenosti v komunikaci, můžete sami na sobě pozorovat, že jste více vzdáleni od lidí z vašeho okolí, protože trávíte více času se svými zařízeními, než s nimi. Samota se nedá vyřešit množstvím virtuálních přátel. Místo toho bychom raději měli věnovat čas budování skutečných vztahů.
Dobrý vztah je o důvěře. Důvěra je založena na opravdovosti a na upřímné vzájemné pozornosti. Je to o připravenosti dát druhým lidem možnost být součástí mého života. Ukážeme kým skutečně jsme, a přece můžeme nést slabosti a nedostatky jedni druhých. Je to o závazku usilovat o to nejlepší pro druhé a kráčet společně cestou života a tak dosáhnout věčného cíle — Boha, který je láskou (link na téma Bůh je láska), od něho přijímáme lásku a skrze něho se učíme milovat. Bůh nám tento vztah nabízí a zároveň nás učí jak zakládat takovéto vztahy mezi námi.

2 Jak to, že se začneme utápět v těchto věcech? 

Co nás žene dělat věci, které děláme, je naše přesvědčení o tom, co má hodnotu. Hodnoty v tomto světě bez Boha jsou mnohdy založeny na chvilkových potěšeních, sobeckých žádostech a pýše. Bible nás varuje neoddat se způsobům tohoto světa, které vedou k záhubě našich duší.

Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky. (1.Jan 2:16–17)

Bez Boha jsou hodnoty, které člověk má, často určovány tím, co si myslí druzí. Jsou tak nestálé jako vítr módy. Když se jim podřídíme, budeme se cítit pod nátlakem přizpůsobovat se měřítkům druhých, abychom tak mohli získat jejich přízeň, s obavami, že ostatní na nás mohou hledět shora, pokud nebudeme držet krok s nejnovějšími výstřelky doby. Vzájemně se předbíhají v tom, kdo z nich bude mít jako první to nejlepší a znát to nejaktuálnější. Pýcha, závist a pohrdání se stávají součástí jejich života a okrádají je o pokoj v srdci a prostor pro dobrou vůli. 

A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nepadl, neboť měl základy na skále. (Matoušovo evangelium 7:24–25)

Světské hodnoty nás mohou snadno ovlivnit, když nenacházíme skutečné naplnění v našich životech. Pravé naplnění, bezpečí a pomoc najde člověk jen u Boha – tak Bůh člověka stvořil. Odmítnutím Boha a oddělením se od Něj, je člověk ponechán „svému osudu“ a hledá náhražku. To dělali lidé v celé historii lidstva. Ve všech možných věcech hledají uspokojení, počínaje nadměrnou konzumací jídla a alkoholu, přes nemorální zábavu, drogy nebo chamtivou honbou za penězi a majetkem… Vymýšlí stále nové věci, a přesto nenachází pokoj. Je důležité se zastavit a uvědomit si, co se vlastně děje, vzít si čas hledat skutečné řešení místo úniku do něčeho, co by nás rozptýlilo a odvedlo zase jinam.

Povrchní radost a žádostivost po rychlém vzrušení jsou jen krátkodobým uspokojením vnitřního neklidu a niterné touhy člověka. Brzy opět přichází zoufalá prázdnota – to je podstata hříchu. Když člověk žije bez Boha, musí lnout ke věcem, které se zdají, že dávají životu nějakou hodnotu — ale když se na to člověk podívá upřímně – ve skutečnosti vůbec žádnou trvající hodnotu nemají.

Neměli bychom si nechat vzít svobodu říct „Ne“ tomuto postoji. Tyto věci nejenom ničí dobro v srdcích a myšlenkách, ale vedou k věčnému oddělení od našeho Stvořitele. On nás volá, abychom změnili naše srdce, myšlenky a život a chce nám pro to dát všechnu pomoc.

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku. (Titus 2:11–12)

3 Týká se to i Vás?

Ovlivnilo také Váš život nesprávné používání techniky popsané v tomto textu? Potom se už nenechejte více oklamávat a zotročovat chvilkovým prožitkem! Ve skutečnosti Vás okrádají o svobodu a důstojnost a vedou do prázdnoty.

Hledejte raději to, co zůstává věčně. Vezměte si čas a odhlaste se ze svých on-line kont, vypněte svou zábavní elektroniku, svůj počítač a vyndejte si sluchátka z uší. Otevřete se pro objevování Toho, kdo skutečně naplní Váš život a pro lásku k lidem okolo Vás. Útěk z reálného do virtuálního světa problémy nikdy nevyřeší. Řešení lze nalézt, jen pokud budete chtít čelit realitě a brát zodpovědnost za svůj vlastní život a za životy ostatních, přestože to někdy může být bolestivé. Místo skrývání se za virtuálními fóry hledejte skutečné vztahy s lidmi v opravdové lásce a zvláště s Tím, kdo je zdrojem reality, kdo ví co je pro nás nejlepší.

4 To zní, jakoby křesťané byli proti technice

Ne, nejsou! Někteří lidé si mohou myslet, že křesťanství je staromódní a že křesťané jsou lidé bez ochoty přijímat technický pokrok. Pohled do historie to může pomoci vyjasnit.
Neměli bychom zapomenout, že dnešní technické vymoženosti by nikdy nemohly existovat, kdyby dřívější „moderní technika“ nepoložila základní kameny.

Také křesťané z toho měli užitek. Po staletí byla Bible přepisována ručně na papyrus, pergamen a později papír. Bylo to nákladné a málokdo si to mohl dovolit. Teprve vynález knihtisku umožnil kopírování Bible méně nákladným způsobem a učinil ji tak dostupnější i pro obyčejné lidi. „Křesťanské“ autority té doby se sice zpočátku snažili zakázat soukromé držení Bible, ale naštěstí se jim to nepodařilo. Takže od té doby má mnoho lidí příležitost poznávat a číst Bibli sami ve svých domovech.

Můžeme tedy vidět, že technika měla své výhody i pro křesťany. Ani my ji neváháme užívat ke správnému účelu. Třeba ale důkladně zvážit co je dobré a nutné používat z morálního a duchovního pohledu. K hlubšímu porozumění se nejdřív podívejme na to, co Bible říká o Božím plánu pro lidstvo v Genesis, v biblickém vyprávění o našem původu.

5 Původní Boží plán

Bůh stvořil všechno jako dobré a ustanovil člověka, aby nad Jeho stvořením vládl, zušlechťoval je a staral se o ně podle Jeho záměru. 

A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.“ Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu.“ A stalo se tak. Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý. (Genesis 1:28–31)

Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. (Genesis 2:15)

Bůh prokázal člověku svou lásku tím, že mu svěřil zodpovědnost za používání a spravování toho co mu svěřil, ne pro sobecké cíle, ale ku prospěchu všech lidí. K tomuto účelu Bůh vybavil člověka schopnostmi organizovat, řídit, rozumět, posuzovat, a vylepšovat. Člověk však neměl pracovat nezávisle na Něm, ale ve spolupráci se svým Stvořitelem. Správnou (adekvátní) odpovědí na Boží lásku je věrně činit dobré, vážit si a ctít svého Stvořitele a chránit Jeho stvoření. Je to vlastně součást Božího plánu, aby člověk používal svou tvořivost jen k dobrým účelům.

Avšak hřích člověka přivedl svět do padlého stavu, ve kterém není Bohu dáno místo, jež Mu právem náleží. Lidé si spíše volí jednat sobecky, než hledat vůli spravedlivého Boha. Neznamená to, že by se člověk stal neschopným učinit cokoli dobrého; dokonce i v bezbožném světě stále ještě zůstává svobodným rozhodnout se poslouchat své svědomí a činit dobré.

Kvůli těmto věcem bývá někdy obtížné posoudit, zda je nějaká technická novinka dobrá nebo špatná. Nebývá vždy lehké vidět jasnou dělicí čáru, pokud zvažujeme pouze věc samotnou. I jednoduchý nůž se dá použít na přípravu potravy, ale také k zabití člověka. To ukazuje, že úmysly a postoje člověka hrají v této věci důležitou roli. Toto jsou rozhodující faktory nezávislé na době a přesně to nás učí i Bible: stále upřímně zkoumat naše úmysly a postoje, jestli vychází z lásky nebo ze sobectví:

Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. (Židům 4:12)

Svěříme-li naše životy úplně Bohu, pomůže nám rozlišovat dobré od špatného a také vědět, zda a jak v životě používat to co svět nabízí k správnému cíli. Ukáže nám skutečné věčné hodnoty, kterých se můžeme držet. Pomůže nám odolávat pokušením a zlobě tohoto světa. Budeme-li Ho poslouchat, vysvobodí nás z otroctví a nátlaku tohoto světa, který se řídí svými sobeckými cíli. Chce nám odpustit naši vinu, když jí upřímně litujeme. Bůh může učinit to, co technika nedokáže: má moc očistit naše srdce a darovat nám nový život, který je naplněn láskou a pokojem a upřímnými, hlubokými, dlouhotrvajícími vztahy. Potom už nebudou pomíjivé věci naplňovat naše myšlenky.

Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě. (1.Tesalonickým 5:21–22)

6 Jiné aspekty

V tomto článku šlo hlavně o komunikační a multimediální zařízení. Existuje ale určitě mnoho jiných věcí, které lidé vynalezli a mají velmi negativní vliv na lidstvo. Dopad na životní prostředí, zdraví a lidská práva jsou důležité aspekty, které jsou ale nad rámec tohoto tématu.

Přesto však stojí za to zmínit alespoň následující fakta: někteří vědci, zabývající se nervovou soustavou člověka, jako např. Manfred Spitzer2 a Adam Gazzaley3 si myslí, že dnešní používání moderních zařízení zabraňuje rozvoji učení u dětí a mládeže, protože sice podporuje provádění vícero úkolů najednou, ale zároveň snižuje schopnost hlubšího přemýšlení a koncentrace. Pro mladší generaci mají rodiče a učitelé stále menší autoritu, když si myslí, že jsou díky vyhledávačům chytřejší než oni.

Co se týče lidských práv, neměli bychom zapomenout, že často naše levná elektronická zařízení byla vyrobena za tvrdých, nebo dokonce nelidských pracovních podmínek. Chamtivost výrobců nezná žádných hranic vykořisťovat chudé lidi v rozvojových zemích. Tito chudí a zoufalí lidé podlehnou nárokům jejich nespravedlivých zaměstnavatelů, nátlaku k většímu pracovnímu výkonu a ponižování, aby si mohli vydělat na svůj denní chléb4.

7 Cesta, kterou jsme našli…

Jsme vděční, že i když někteří z nás byli závislí na dnešní technice a médiích, nakonec skrze Ježíše nalezli cestu ven. Chceme Vás pozvat společně sdílet naše zkušenosti a myšlenky, jak jsme našli cestu ven ze závislostí. 

Zpět na začátek ↑


Poznámky:
  1. Více o hodnotě čistoty je v článku Čistota a její význam  
  2. EHRENSTEIN, Claudia. Does The Internet Make You Dumb? Top German Neuroscientist Says Yes — And Forever (Učiní Vás Internet otupělými? Přední Německý neurolog říká: Ano a navždy). In: DIE WELT/Worldcrunch [online]. Published on 2012-09-12 14:01:16 [cited 2013-07-16]. The original article published in German. Available from https://www.sbs.com.au/news/article/2012/09/13/does-internet-make-you-dumb
  3. GAZZALEY, Adam. How mobile tech can influence our brain (Jaký vliv může mít mobilová technika na náš mozek). In: CNN Our mobile society [online]. September 23, 2012; Updated 1720 GMT (0120 HKT) [cited 2013-07-16]. Available from https://edition.cnn.com/2012/09/23/opinion/gazzaley-mobile-brain/  
  4. Svědectví o těchto věcech lze lehce nalézt na internetu, např. práce v Číně, dostupné na: https://chinalaborwatch.org