Čistota ve vztazích, pocitech a myšlenkách

V tomto článku se chceme zamyslet nad naší zodpovědností za správné chování v oblasti sexuality. Také bychom jím chtěli povzbudit mladé lidi, kteří ještě vnímají hodnotu sexuální čistoty a odmítají tlak ze strany mnohých vrstevníků a nesprávné propagování sexuality v médiích.

1 Jen málo lidí si uvědomuje Boží měřítko

Sexualita se týká každého z nás. Přesto si málokdo uvědomuje, jak rozhodující je právě v této oblasti vykročit správným směrem. Velmi úzce s tím souvisí formování celé osobnosti člověka, jeho svědomí a uctivého chování k ostatním, obzvláště k opačnému pohlaví.

Mnozí lidé, včetně těch, co se považují za křesťany, jsou často ve svém cítění, myšlení, způsobu chování a mluvení velmi vzdáleni od Božího měřítka čistoty. Například mnohým není jasné, zda masturbace (sebeukájení) je nebo není hříchem. Je vzácné potkat člověka, který si myslí, že je správné vstoupit do manželství v cudnosti — jinými slovy počkat se sexuálním vztahem, dokud partneři veřejně nevstoupí do manželství. Takové názory jsou obecně považovány za staromódní a omezené. I když je pornografie často považována za něco špatného a nenormálního, přesto i mezi mladými věřícími muži najdeme málo takových, kteří nikdy „nekonzumovali“ nečisté obrázky, které zcela opovrhují lidskou důstojností. Čistota v manželství je zřídka kdy předmětem diskusí. Také uzavření nového manželství po rozvodu je mezi lidmi, hlásícími se ke křesťanství, rozšířené. Zodpovědnost vyzývavě oblečených dívek a žen za svádění mužů k nečistým pohledům a myšlenkám se téměř nebere v úvahu …

2 Písmo svaté nás vybízí k čistotě

Bible nás přímo napomíná a povzbuzuje k tomu, abychom v oblasti sexuality zůstali čistí. Boží slovo vybízí muže a ženy, aby se vůči sobě navzájem chovali na vysoké morální úrovni, která odráží Boží bytost a vůli. V tomto bodě je Bible ve velkém kontrastu s ostatními náboženstvími a světonázory.

Níže citujeme některé pasáže z listů Nového zákona, které se týkají tohoto tématu:

Jako milované děti následujte Božího příkladu a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá. O smilstvu, jakékoliv nezřízenosti nebo chamtivosti ať se mezi vámi ani nemluví, jak se sluší na ty, kdo patří Bohu. Vést sprosté, hloupé a dvojsmyslné řeči se nepatří; vy máte vzdávat Bohu díky! Dobře si pamatujte, že žádný smilník, prostopášník ani lakomec, jehož bohem jsou peníze, nemá podíl v království Kristovu a Božím. (Efezským 5:1–5)

Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. (List Židům 13:4)

Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království. A to jste někteří byli. Dali jste se však obmýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha. (1. List Korintským 6: 9–11)

Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou. Pro takové věci přichází Boží hněv. (Koloským 3:5–6)

Z citovaných míst je vidět, že smilstvo a nečistota jsou často zmíněny spolu s chamtivostí:

To vám říkám a dotvrzuji jménem Páně: nežijte tak, jako žijí pohané podle svých marných představ. Mají zatemnělou mysl a odcizili se Božímu životu pro svou nevědomost a zatvrzelé srdce. Otupěli, propadli bezuzdnosti a s chtivostí dělají hanebné věci. Vy jste se však u Krista takovým věcem neučili … (Efezským 4:17–20)

Bible odhaluje egoistický a chamtivý charakter tohoto hříchu, který ničí schopnost člověka milovat. Objasňuje, v jakém závažném rozporu je s láskou, která je nezištná ve své podstatě.

3 Láska

Někomu to může znít nezvykle, ale láska a sexualita nejsou identické. Sexualita je jen fyzickou součástí vztahu mezi mužem a ženou a má být jedním z vyjádření jejich vzájemné lásky. Sexualita může „fungovat“ i bez lásky, ale to nikdy nebylo Božím záměrem. Skutečnost, že lidé často zaměňují lásku se sexuálním uspokojením, je smutným ukazatelem ztráty vyšších morálních hodnot.

Následující verše od apoštola Pavla nám pomohou porozumět, co by lásku mělo charakterizovat:

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne. (1. Korintským 13:4–8a)

Láska hledá pro druhého to nejlepší, i za cenu vlastních těžkostí. Láska není egoistická, nežije v očekávání naplnění vlastních tužeb a ideálů. Chce ochránit druhého od všeho, co ničí vědomí, že je hoden být ctěn a milován. Proto je člověk, který miluje, vůči sobectví a marnivosti druhých, ale především vůči své vlastní, nekompromisně přísný. Láska nechce druhé vlastnit. Naopak, respektuje jejich svobodu a zodpovědnost před Bohem — jejich Stvořitelem. Láska je nezištná, a proto se nepromění v zatrpklost, když není opětována, nebo když je jí opovrhováno.

4 Lidé si často pletou lásku se zamilováním

- s emocionální výškou, ze které se dá snadno spadnout hluboko dolů. Tato „ztráta rovnováhy“ nastane tehdy, když dva lidé dají jeden druhého do centra pozornosti a tím obsadí místo, které patří výhradně Bohu. Mnozí, ať už vědomě nebo nevědomě, hledají svou cenu v tom, jak žádoucí jsou pro opačné pohlaví. Pokud vztah založený na těchto hodnotách ztroskotá, následuje velké zklamání. Když je jeden z partnerů konfrontován se skutečností, že pro druhého není až tak důležitý a žádoucí, jak si myslel, může ho to v zoufalství vést až ke zpochybnění smyslu vlastního života.

Mladým lidem většinou chybí vyzrálost posoudit a vypořádat se se silnou pocitovou přitažlivostí, která je se zamilováním spojena. Snadno se zapletou do sexuálního vztahu. Dříve, než u sebe mohou rozvinout smysl pro hodnotu sexuality jako něčeho, co je spojeno s nesením velké zodpovědnosti, úplně zničí samotné základy. Zneužití sexuality k uspokojení svých vášní podporuje nenasytný apetit ega a vede ke katastrofální závislosti na sexuální aktivitě. Se vztahem to nemá mnoho společného, protože ve vztahu má jít o zaměření se na potřeby partnera a hledání toho, co je pro něj nejlepší a skutečně mu slouží. Samolibost ničí schopnost milovat a vážit si druhých lidí — schopnost přistupovat k druhému jako k partnerovi, a ne jako k objektu svých vlastních tužeb. Příliš brzké vyhledávání sexuálního vzrušení je podporováno médii, které téma sexuality prezentují bez zábran a jakéhokoliv ostychu. Nečisté, svůdné a dvojsmyslné narážky na obrázcích, v textech a reklamních sloganech bohužel v naší společnosti najdeme skoro všude.

Egoistické vztahy jsou často založeny na vnějším vzhledu partnera, který je „milován“ kvůli svému tělu či pěkné tváři, bez skutečného zájmu poznat jeho vnitřní charakter. Mezi mladými i staršími lidmi je důraz kladen spíše na vylepšování zevnějšku, než na budování vnitřní krásy charakteru a duše. Lidé tak nemají za cíl své touhy ovládat, ale naopak, jsou jimi ovládáni. V této souvislosti musíme zmínit bezostyšnost módy a oblékání, které prezentují tělo jako něco obzvlášť žádoucího, a tím pokoušejí opačné pohlaví. Lidé, kteří jsou závislí na „úspěchu“ svého zevnějšku, zároveň odhalují svou vnitřní chudobu a prázdnotu.

Způsob, jakým Bůh chce, aby byly ženy krásné, je popsán v jednom úryvku z Nového zákona:

Stejně i vy ženy, podřizujte se svým mužům; i když se někteří z nich vzpírají Božímu slovu, můžete je beze slov získat svým jednáním, když uvidí váš čistý život v bázni Boží. Pro vás se nehodí vnější ozdoba — splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy — nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné: tichý a pokojný duch; to je před Bohem převzácné. (1. list Petrův 3:1–4)

Dokonce i vztahy, v nichž jsou si manželé věrni až do konce života, jednou skončí. Nejpozději ve chvíli, kdy jeden partner zemře, nastává konfrontace se skutečností, že štěstí v životě nemůžeme hledat v lidech, které dříve či později ztratíme. Jen když přijmeme Boží lásku, budeme schopni uniknout zoufalství, které přichází po ztrátě milované osoby. Bezpečí v Bohu nás ochrání před budováním partnerství na pocitech, které se tak rychle mohou změnit. Samozřejmě pocity do jisté míry do vztahu patří, ale celoživotní věrnost vyžaduje střízlivou, nesobeckou lásku, připravenou odložit stranou vlastní touhy, představy a pocity a hledat společně Boží vůli.

5 Sexualita

Bůh dal lidstvu sexualitu jako projev nezištné a obětavé lásky mezi mužem a ženou, když předávají dar života svým potomkům. Lidské důstojnosti náleží, aby se člověk zachoval čistý pro tento velký čin důvěry v pohlavním sjednocení v manželském vztahu, kdy každý patří svému jedinému partnerovi a nikomu jinému. Tento vztah se musí být spojen s touhou po celoživotní věrnosti, péči a zodpovědnosti. Tyto vyšší hodnoty dávají sexualitě pravou cenu, kterou pro ni určil Bůh a která v mnoha vztazích chybí. Důsledky toho jsou viditelné zvláště v nárůstu počtu rozvodovosti a obrovském množství osamělých rodičů.

6 Partnerství bez závazků?

Dnes je mezi mladými lidmi docela běžné začít partnerství bez veřejného uzavření manželství. Ve skutečnosti tím zpochybňují lásku spojenou s bezpodmínečnou věrností a zodpovědností za sebe navzájem. Ve vztahu, kde dva lidé nejprve chtějí „vyzkoušet jeden druhého“, nemůže vzniknout hluboká důvěra, protože očekávají naplnění svých vlastních žádostí, ale nechtějí sloužit a dávat. Takový vztah je vystaven hrozbě, že pokud to „nebude fungovat“, tak se rozpadne.

Lidé chtějí naplnit své touhy, ale nechtějí nést zodpovědnost. Chtějí být „dospělými“, ale nechtějí nést důsledky svých skutků. Chtějí sexuální zážitky, ale nechtějí předat dar života. A tady se zneužití sexuality stává životu nebezpečným! Když žena otěhotní, mnozí „vyřeší“ situaci smrtícím potratem. Bohužel ani statistiky o velkém počtu zabitých nenarozených dětí nevedou téměř nikoho k uvědomění, jak naléhavá je potřeba zásadní změny postoje k sexualitě.

„Pilulka“ se zdá být neškodným řešením a její užívání mladými ženami je tak časté, jak pohlavní styk před manželstvím. Mnohé ženy však nejsou informovány o závažných zdravotních následcích jejich užívání (informace o tom se dají snadno najít). Ještě závažnějším faktem je, že „pilulka“ může způsobit potrat. Cílem „pilulky“ totiž není jen zabránit otěhotnění, ale v případě, že dojde k oplodnění, napadá oplodněné vajíčko — člověka, který právě začal svou existenci po tom, co našel své první přístřeší v děloze — následkem čehož umírá.

Úcta k řádu Božího stvoření a respektování lidství a života nás nutí zabývat se otázkou sexuality s maximální zodpovědností. Jen tehdy bude partnerství sloužit svému účelu — dále zprostředkovat zázrak života. Abychom byli schopni nést zodpovědnost za rodinu, musíme se nejprve připravit. Kromě jiných rysů můžeme vyspělost člověka rozpoznat podle toho, zda je schopen ovládat své touhy. Pro každého dospívajícího člověka je proto velmi důležité se svými sexuálními touhami nakládat přísně. Tím dostanou v jeho životě správné místo, které jim v manželském partnerství náleží.

7 Hodnota čistého srdce

Když jako křesťané mluvíme o čistotě, nemyslíme tím jen na problematiku sexuální čistoty. Naše snaha o čistotu se týká každé stránky naší bytosti a toho, kým jsme: našich myšlenek a pocitů, postojů a motivů, vztahů, chování, slov i skutků. Ježíš nazývá lidi, kteří mají čisté srdce blaženými, protože čisté srdce umožňuje člověku přístup k Bohu, který je sám dokonale čistým světlem.

A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. (1. list Janův 1:5)

Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. (Matouš 5:8)

I věřící v době Starého zákona si to uvědomovali:

Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? A kdo stanout smí na jeho svatém místě? Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, ten, kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřísahá lstivě. (Žalm 24:3–4)

Pro Židy bylo srdce centrem všech myšlenek a rozhodnutí. Naše vnitřní bytí, které je neviditelné vnějšímu světu, má být zcela světlé, křišťálově jasné a čisté, protože Bůh vidí naše srdce.

Čisté srdce je upřímné, svobodné od jakýchkoliv skrytých sobeckých motivů. Chce sloužit v jednoduchosti a pokoře a vyhýbá se všemu, co je hanebné. Usiluje o čisté svědomí a nedá prostor zvědavým kradmým pohledům na světské svody. Pokoj nachází v Bohu a ve vědomí, že On ho může zcela naplnit.

Láska, ke které nás chce Bůh přivést, by měla mít i tyto vlastnosti:

Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. (1.list Timoteovi 1:5)

Když jste nyní přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, z upřímného srdce vytrvale se navzájem milujte. (1. list Petrův 1:22)

Dokonalým vzorem této lásky je Ježíš. Přišel k nám — lidem, v opravdovosti a čestnosti. Se stejnou jasností, s jakou odhaloval pokrytectví nábožných lidí, volal i hříšníky k pokání. Ujímal se ztracených, zvěstoval útěchu a odpuštění těm, kteří měli opravdovou lítost nad svými hříchy. Boží milostí dal naději těm, kteří byli pokorní, ale zmařil falešné naděje těch, kteří byli sami u sebe spravedliví. Připraveností zemřít nespravedlivou smrtí vydal Ježíš svědectví o pravdivosti svých slov a nezištnosti své lásky. Bůh ho proto vzkřísil z mrtvých. Tuto radostnou zvěst hlásali Ježíšovi učedníci, kteří byli očitými svědky jeho vzkříšení.

Na pevném základě tohoto svědectví vznikla církev — společenství těch, kteří pravdivě hledají Boha a chtějí žít čistý život.

I někteří z nás byli spoutáni hříchy, které jsme výše zmínili. Mnozí byli zotročeni nečistými touhami, ale skrze obrácení se k Ježíši jsme našli sílu je odmítat a zažili jsme skutečnou změnu. Náš život dostal smysl skrze lásku, kterou jsme přijali od Boha. Víme a zakoušíme, že Bůh chce pro nás to nejlepší a že je stále blízko, aby nám pomohl v našich pokušeních a bojích. Proto již nepotřebujeme hledat svou hodnotu v tom, abychom byli pro druhé žádoucí. Zakoušíme svobodu od sobeckosti, takže můžeme sloužit druhým a skutečně je milovat v naprosté čistotě. Na naší společné cestě se navzájem posilujeme k věrnosti našemu rozhodnutí žít život, který se Bohu líbí.

Rádi bychom Tě pozvali poznat tento život s Ním!

*******

V tomto příspěvku se nám podařilo jen stručně přiblížit naše přesvědčení o chápání čistoty. Pokud máš opravdový zájem tomu více porozumět, uvítáme Tvé otázky a myšlenky.


Zpět na začátek ↑