Stránky společenství křesťanů, kteří se navrací k životu prvotní církve.

Články na této stránce vznikly na základě našich společných rozhovorů o Božím slově.

„Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“ (Matoušovo evangelium 6:20–21)

Proč křesťanství?

Otázka Boží existence je pro náš život zásadní. Co můžeme udělat pro to, abychom neminuli cíl našeho života? Články o Boží existenci, o Ježíšovi, o důvěryhodnosti Bible a o tom, v čem je křesťanství výjimečné …

Je možné poznat pravdu?

Co je pravda, je pravda poznatelná? V naší společnosti panuje silný individualizmus. Projevuje se mimo jiné, také lhostejností k druhým: Já mám svou cestu/pravdu a ty zase svou - INDIVIDUALIZMUS TUTO LHOSTEJNOST PODPORUJE. Skutečná svoboda znamená rozeznat správné od nesprávného, pravdu od nepravdy a být schopni v tom správném a pravdivém žít, to dává svobodu od otroctví našich sobeckých tužeb.

Proč věřit v Boha?

Důkazy Boží existence jak je vidí křesťané. Důvody, proč věříme v Boha, přímo souvisí s pochopením Boží přirozenosti. Bude snažší nejprve nastínit Boží vlastnosti tak, jak o nich mluví Bible. Až poté se pokusíme vysvětlit, jak se Bůh projevuje v našem světě a našem životě.

Vedou všechny cesty k Bohu?

Pohled křesťanů na různá náboženství v světě. Odpověď na otázku, proč křesťané věří právě v Ježíše. Toleranci nesmíme zaměňovat za nedůslednost vůči pravdě. Naším cílem není věřit upřímně v cokoli, nýbrž věřit v pravdu. I člověk, který něčemu upřímně věří se může mýlit, nehledá-li pravdu, a to může mít zlé následky.

Křesťanství a východní filozofie

Krátké seznámení se zásadními rozdíly mezi křesťanstvím a východním náboženstvím. Jsme přesvědčeni že východní filozofie nás staví před mnohé neřešitelné problémy.

Byla reinkarnace odstraněna z Bible?

Kdyby byla reinkarnace opravdu odstraněna z Bible, musely by být odstraněny i jiné pasáže, které jí protiřečí. Učení o vzkříšení, posledním soudu, věčném životě a odsouzení jsou v protikladu s myšlenkou opětovného převtělování.

Důvěryhodnost Bible

Bible svědčí o své důvěryhodnosti svým obsahem, rukopisy i zařazením do konkrétního historického kontextu.

Boží podstata a Jeho působení

Témata o Boží lásce a spravedlnosti, o Božím plánu záchrany člověka a spasení skrze Ježíše a o tom, proč Bůh dopouští zlo ...

Bůh je láska

Láska není jen Boží vlastností, neosobní energií nebo silným pocitem, což lidé často za lásku považují, ale sama Boží bytost. Láska je základem jeho bytí. Jen Boží láska nás může opravdu naplnit. Pravá láska je čistá, protože je založena na pravdě, a to i v případě, že říci pravdu není lehké nebo není provázeno dobrými pocity.

O lidském utrpení a Boží lásce

Proč je na světě utrpení a zlo? I když Bůh se dále o každého člověka staral a stará dodnes (Gen. 3:21), ztratil člověk skrze svou neposlušnost a vzpouru proti Bohu úzký vztah s ním, otupěl k Božímu vedení a jeho pomoci a přišel tak o jeho plnou ochranu a požehnání, které mohl dříve zakoušet v každé situaci.

Ježíšova smrt – oběť pro naši spásu

Ježíš za nás zemřel a dal sebe jako výkupné za nás. Ježíš je velikonočním beránkem, obětí, knězem a slitovnicí. Jaký význam má krev Ježíše?

Kristův kříž a Boží spravedlnost

Boží spravedlnost a Jeho odpuštění - jak jsou spojeny? Může Bůh odpustit bez trestu? Opustil Bůh v Jeho spravedlnosti Ježíše na kříži?

Otázky týkající se různých vyznání

Může křesťan přijít o spásu, kterou už jednou získal? Co říká Bible o křtu Duchem Svatým, o uctívání Marie, o neviditelné církvi, o reinkarnaci...

Marie

Marie, matka Ježíšova a sluzebnice Boží - co o ní píše Boží slovo? Vážíme si víry ženy, která sama sebe nazvala: „služebnice Pána“ (Lukáš 1:38), ale taktéž chceme vyjádřit kritiku uctívání Marie, která neodpovídá vůli Boží a ani vůli Jeho služebnice.

Křest Duchem svatým

V této úvaze bychom se s Vámi chtěli podělit o naši víru, že Bůh miluje všechny své děti stejně a chce s nimi mít plnohodnotný vztah hned, jak se rozhodnou stát se Jeho dětmi. Proto Duch svatý naplní jejich srdce hned při obrácení bez dalšího časového odkladu. Toto je křest Duchem svatým, který je Boží okamžitou odpovědí na rozhodnutí člověka.

Římanům 7

Jak porozumět Římanům 7? Mluví Pavel o sobě, o křesťanech? Jestli ne, o čem pak všechny tyto verše jsou?

Odpadnutí od víry

Jednou spasený - navždy spasený. Často se setkáváme s tímto učením, přestože více míst v Novém zákoně jasně ukazuje, že křesťan od Boha odpadnout může. Můžeme ztratit spasení, které jsme již jednou získali? Toto téma úzce souvisí s křesťanským životem, učením o Bohu, člověku a o spasení.

Byla reinkarnace odstraněna z Bible?

Kdyby byla reinkarnace opravdu odstraněna z Bible, musely by být odstraněny i jiné pasáže, které jí protiřečí. Učení o vzkříšení, posledním soudu, věčném životě a odsouzení jsou v protikladu s myšlenkou opětovného převtělování.

Křesťanský život a církev

Co znamená být křesťanem? Témata o obrácení, posvěcení, o víře a skutcích, jak vypadala církev ve svých počátcích, články o důležitosti správného učení, o jednotě křesťanů, o vztazích mezi křesťany, o čistotě, manželství, rozvodu...

Co znamená být křesťanem?

Kdo je křesťanem v biblickém slova smyslu. Zda a jak můžeme poznat křesťana. V řečtině je slovo křesťan odvozeno od slova Kristus. Stejně jako v prvním století tak i dnes má být za křesťana považován člověk, který následuje Ježíše Krista.

Obrácení

Obrácení křesťana od hříchu k Bohu. Obrácení je něco viditelného a zakusitelného v životě člověka. Ježíšovo spasení nás očistí od našich dřívějších tužeb k lásce bez pokrytectví a dává sílu k tomu, abychom se měli rádi horlivě a z čistého srdce. Každý, kdo sám sebe upřímně zkoumá, prožívá ve svém životě určitý nedostatek nebo prázdnotu. Ví, že by sice chtěl milovat, je ale často sobecký. Dokud nepřijmeme, že potřebujeme Jeho pomoc a osvobození, nedokážeme k Němu přistoupit.

Svatost a svatý život

Co vlastně znamená žít svatým životem? Máme od sebe a od druhých očekávat, aby žili svatým životem? Můžeme se stát svobodnými od hříchu? Co nám k tomu říká Bible?

Láska, posuzování a souzení

Posuzování je nepostradatelným projevem lásky. Abychom mohli někomu pomoci tak, jak si to Bůh přeje, musíme porozumět jeho vztahu s Bohem, a to včetně nedostatků. Musíme posoudit jeho život a skutky. Pokud motivace pomoci druhému chybí, potom se i zcela spravedlivé a správné posouzení může skutečně obrátit v nemilosrdné odsouzení bez lásky.

Struktura církve – úřady nebo úlohy?

Úřady a úlohy, struktura církve v prvotní církvi v porovnání s dneškem. Chtěli bychom odůvodnit, proč nemáme jen jednoho staršího - pastora, proč jsme se vrátili ke struktuře společenství Nového Zákona.

Církev v době Nového zákona

Novozákonní pohled na církev a zkušenosti těch, kteří ji chtějí žít. Církev není jen neviditelným spojením křesťanů roztroušených v různých organizacích. Taková by nemohla být svědectvím světu. Ježíš hovořil o lásce a jednotě mezi křesťany, jako o svědectví pro svět.

Jednota všech křesťanů

Jednota všech křesťanů. Jednota je znamením pro svět a pro lidi, kteří hledají pravdu. Jednota proto není jen nedosažitelným ideálem, jednota, za kterou se Ježíš modlil, může být uskutečněna v církvi. Křesťané nemají jednotu pouze v učení, ale také v postoji a v otázkách života.

O životě prvních křesťanů – a co to pro nás znamená dnes

Život prvních křesťanů jako příklad, který máme následovat i dnes.

Víra a skutky

Víra a skutky jsou neoddělitelně spojené. Byli jsme spasení milostí a proto chceme žít v poslušnosti a svatosti.

O nebezpečí falešných učení

Ježíšovo učení je Boží pravda. Kdo něco falešného učí, neuctívá Boha. Falešná učení jsou výsledkem neposlušnosti a nemohou vést ke vztahu s Bohem, ale naopak ho ničí.

Čistota a její význam

Sexualita se týká každého z nás. Přesto si málokdo uvědomuje, jak rozhodující je právě v této oblasti vykročit správným směrem. Velmi úzce s tím souvisí formování celé osobnosti člověka, jeho svědomí a uctivého chování k ostatním, obzvláště k opačnému pohlaví.

Manželství a rozhodnutí pro život bez manželství

O Božím záměru pro vztah mezi mužem a ženou v kontrastu se zneužíváním sexuality v dnešní době. Co říká Bible o vztazích mezi manželi a svobodnými lidmi v křesťanském společenství, které jsou založeny na bratrské lásce přesahující lásku mezi mužem a ženou? Rádi bychom též poukázali na hodnotu rozhodnutí se pro život bez manželství kvůli Božímu království.

Rozvod a nové manželství

Rozvod nikdy nebyl Boží vůlí. Mojžíš dovolil rozvod kvůli neposlušnosti národa.Ježíš očekává bezpodmínečnou celoživotní věrnost jednomu jedinému partnerovi.

Odpadnutí od víry

Jednou spasený - navždy spasený. Často se setkáváme s tímto učením, přestože více míst v Novém zákoně jasně ukazuje, že křesťan od Boha odpadnout může. Můžeme ztratit spasení, které jsme již jednou získali? Toto téma úzce souvisí s křesťanským životem, učením o Bohu, člověku a o spasení.

Vánoce – a kdo přemýšlí o Ježíši?

Vánoce – a kdo přemýšlí o Ježíši? Toužíš po tom, aby každý den v roce byl svátkem klidu, pokoje a lásky? V Bibli nenajdeme žádnou zmínku o tom, že by křesťané oslavovali Ježíšovo narození speciálními formami nebo jedním speciálním dnem.